Zarathustra

siehe >> Zarathustrismus

 Religionslexikon    Dialog-Lexikon