Schlange  (inidia-foto-20080112)    Tiere  Dialog-Lexikon