NS  

= Abk. National Security, siehe US-Geheimdienst NSA

= Abk. Nationalsozialismus >> NS-Lexikon

 

 Dialoglexikon - N -    

  Dialog-Lexikon    Zuletzt